همه از پایان بدشون میاد غافل از اینکه پایان معنایی برای شروع است !

::: www.pink-sms.mihanblog.com :::

هیچ وقت به دنبال یار ماندگار نگرد ، انگاه که خود ماندگار نیستی . . .

::: www.pink-sms.mihanblog.com :::

مقصد ، جایی در انتهای مسیر نیست ، بلکه لذت بردن از قدم هایی است که برمیداریم . . .

::: www.pink-sms.mihanblog.com :::

بزرگ ترین خواسته انسان آن است که بداند برای انسان شدن چه باید بکند . . .

::: www.pink-sms.mihanblog.com :::

دوستت را آنچنان دوست بدار که به افراط نروی ، مبادا روزی دشمن تو شود

دشمنت را به اعتدال دشمن بدار ، شاید روزی دوست تو شود . . .

::: www.pink-sms.mihanblog.com :::

برگ سبز درخت، “معرفت کردگار” ، و برگ زرد درخت، “معرفت روزگار” است . . .

::: www.pink-sms.mihanblog.com :::

به خاطر داشته باش ، همه کسانی که با تو میخندند ، دوستان تو نیستند . . .

::: www.pink-sms.mihanblog.com :::

دوستان را در خلوت توبیخ کن و در ملا عام تحسین . . .

::: www.pink-sms.mihanblog.com :::

بهترین وسیله برای کاهش دشمنان ، ازدیاد دوستان است . . .

::: www.pink-sms.mihanblog.com :::

آنکه از دشمن داشتن میترسد ، هرگز دوست واقعی نخواهد داشت . . .